A használat feltételei

1. Tárgy
1.1 Ezen, az OSRAM GmbH és / vagy leányvállalatai által működtetett honlap bármilyen felhasználása a Felhasználási Feltételek elfogadásához kötött. Ezeket a használati feltételeket lehet, módosítani, vagy helyébe más, pl. termékek és szolgáltatások vásárlására vonatkozó feltételek léphetnek. A portálra való bejelentkezés, vagy ahol a bejelentkezés nem szükséges, a weboldal használata a mindenkor érvényes Felhasználási Feltételek elfogadását jelenti.

1.2 Amennyiben a Felhasználó üzleti ügyfélként, azaz saját szakmája, üzleti tevékenysége vagy foglalkozása céljából, illetve egy állami szerv vagy vállalat nevében használja az OSRAM weboldalt, akkor a erre Német Polgári Törvénykönyv 312e cikk 1. bekezdésének 1. mondata, az 1-3 szám nem vonatkozik.

2. Szolgáltatások
2.1 A OSRAM Honlap konkrét információkat és szoftvereket, valamint adott esetben megtekintésre és letöltésre szánt kapcsolódó dokumentációt tartalmaz,.

2.2 OSRAM fenntartja magának a jogot, hogy részben vagy teljes egészében, bármikor beszüntesse az OSRAM honlap működését. Az internet és a számítógépes rendszerek természete miatt OSRAM nem vállal felelősséget az OSRAM weboldal folyamatos rendelkezésre állásáért.

3. Regiszráció, jelszó
3.1 Az OSRAM website néhány oldala jelszóval védett. Biztonsági okokból az bizonyos üzleti részek csak regisztrált felhasználók által érhetőek el. Az OSRAM fenntartja a jogot, hogy akár visszautasítsa a regisztrációt. Az OSRAM fenntartja a jogot, hogy regisztrációhoz kössön bizonyos tartalmakat, melyek korábban szabadon elérhetőek voltak. Az OSRAM jogosult bármikor visszautasítani a felhasználó hozzáférését az oldal jelszóval védett részeihez amennyiben a felhasználó

  • nem megfelelően adja meg adatait a regisztrációhoz,
  • megsérti a használati feltételeket vagy figyelmen kívül hagyja a felhasználó adatkezelésére vonatkozó szabályokat
  • megsérti az OSRAM weboldal eléréséhez vagy használatához kapcsolódó, alkalmazandó jogszabályt,
  • hosszabb ideig nem használja a weboldalt.

3.2 A regisztráció során a Felhasználónak pontos tájékoztatást kell adni, valamint, ha az ilyen információk idővel megváltoznak, akkor indokolatlan késedelem nélkül frissíteni kell ezeket az információkat (online, a lehető legteljesebb mértékben). A Felhasználónak meg kell adni a mindenkori e-mail címét, és egy olyan címet, ahol a felhasználóval kapcsolatba lehet lépni.

3.3 A regisztrációt követően a felhasználó hozzáférési kódot kap, amely felhasználói azonosítót és jelszót tartalmaz ("Felhasználói adatok"). Az első hozzáférést a Felhasználó megváltozthatja az OSRAM által nyújtott jelszót egy jelszót egy olyanra, amit csak a Felhasználó ismer. A Felhasználói adatok segítségével a felhasználó megtekintheti, megváltoztathatja a saját adatait, megadhatja vagy visszavonhatja a személyes adataok feldolgozássához történő hozzájárulását.

3.4 A Felhasználó biztosítja, hogy a felhasználói adatok nem elérhetők harmadik felek részére, és felelős a saját felhasználói adataival végzett minden tranzakcióért és egyéb tevékenységért. Minden internetes kapcsolat végén a felhasználónak ki kell lépnie a jelszóval védett területről. Ha és amennyiben a felhasználó tudomására jut, hogy harmadik személy visszaél a felhasználói adataival, a Felhasználó erről haladéktalanul írásban, azonnali e-mail-ben köteles értesíteni OSRAM-ot.

3.5 A 3.4 szerinti értesítés kézhezvétele után OSRAM megtagadja az ilyen felhasználói adatokkal a hozzáférést a jelszóval védett területhez. A felhasználó hozzáférése ezután csak külön kérésre, vagy új regisztráció után lehetséges.

3.6 A Felhasználó bármikor írásban kérheti saját regisztrációjának megszüntetését, feltéve, hogy a törlés nem sérti a szerződéses kapcsolatok megfelelő teljesítését. Ebben az esetben OSRAM törli az összes felhasználói adatot és a felhasználó egyéb kapcsolódó személyes adatát.

4. Az információ, szoftver és dokumentáció használati joga
4.1 Ezen OSRAM Honlap minden információjának, szoftverének és dokumentációjának használata a Felhasználási Feltételek elfogadásához kötött. Külön megállapodás tárgyát képező licencfeltételek elsőbbséget élveznek a Felhasználási Feltételekkel szemben.

4.2 OSRAM a Felhasználó részére nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad az OSRAM Honlap információjának, szoftverének és dokumentációjának használatára a megegyezett mértékben, vagy, amennyiben nincs ilyen megállapodás, annak a célnak a mértékéig, amit OSRAM a közzététellel elérni szándékozott, feltéve, hogy az 5. szakasz korlátozásai nem vonatkoznak..

4.3 A szoftvert térítésmentesen tárgykód szinten kell elérhetővé tenni. Nincs kötelezettség a forráskód hozzáférhetővé tételére. Ez nem vonatkozik a a nyílt forráskódú szoftverek forráskódjára. Az említett szoftver rendelkezésre álló forráskódjának felhasználási feltételekei elsőbbséget élveznek a Felhasználási Feltételekkel szemben. Ilyen esetben OSRAM a felmerült költségek megfizetése ellenében adja át a forráskódot.

4.4 A tájékoztatás, szoftver és dokumentáció nem osztható meg a Felhasználó által harmadik félnek, azt nem szabad bérbeadni vagy bármely más módon elérhetővé tenni. Hacsak a kötelező jogszabályok nem engedélyezik, a Felhasználó a szoftvert vagy dokumentációt nem módosíthatja; nem szabad a szoftvert, vagy annak bármely részét szátbontani, visszafejteni vagy visszafordítani. A Felhasználó a Felhasználási Feltételekkel összhangban egy biztonsági másolatot készíthet a szoftverről, hogy szükség esetén biztosísja a további használatot.

4.5 Az információk, szoftverek és dokumentációk a szerzői jogi törvények, valamint a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, illetve más törvények és egyezmények hatálya alatt álló szellemi tulajdont képeznek. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani ezeket a törvényeket. Különösen tilos a szoftver vagy dokumentáció vagy azok másolatai esetében módosítani az alfanumerikus kódot, védjegyet és szerzői jogi figyelmeztetéseket eltitkolni vagy eltávolani .

Ez nem érinti a német szerzői jogi törvény 4.6 §, 69a és utána következő pararafusait.

5. Szellemi tulajdon
5.1 OSRAM Weboldalon található anyag, beleértve az összes tartalmat, információt, fényképeket, illusztrációkat, grafikákat, megnevezéseket, védjegyeket és logókat, az OSRAM GmbH és licenszadói tulajdonában vannak, szerzői jogvédelem alatt állnak, a védjegyekre és egyéb szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvények hatálya alá tartoznak. Az anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak. Tekintet nélkül Felhasználási Feltételek 4. szakaszának rendelkezéseire, az OSRAM Honlap fent leírt tartalmát nem szabad megváltoztatni, másolni, sokszorosítani, eladni, bérbe adni, használni, kiegészíteni vagy más módon hasznosítani az OSRAM GmbH. előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.2 A fentieket nem szabad úgy értelmezni, mint OSRAM GmbH bármely szabadalmához, védjegyéhez vagy más szellemi tulajdonához fűződő jogának hallgatólagos engedélyezését. A fenti anyagok, szerzői és egyéb jogok felhasználásának engedélyése vagy használati jog átadása nem történik meg.

5.3 Az OSRAM szó és védjegy, vagy az OSRAM termékeket azonosító más termék védjegyek, illusztrációk és logók tulajdonosa az OSRAM GmbH. Előfordulhat, hogy regisztrációra még nem került sor az összes érintett országban.

5.4 A Ezeknek a neveknek és védjegyeknek a használata csak az OSRAM GmbH kifejezett engedélyével történhet. Az OSRAM név referenciaként történő használata, mint pl. az erre a portálra mutató link esetében megengedett. OSRAM GmbH -nak azonban az ilyen használat esetén is előzetes értesítést kell kapnia.

6. A felhasználó kötelezettségei
6.1 Az OSRAM Honlap elérésével vagy használatáva, a felhasználó

  • nem okozhat kárt más személyeknek, különösen kiskorúaknak, nem sérthet a személyiségi jogokat;
  • nem szegheti meg a közerkölcs a saját felhasználás módját;
  • nem sérthet semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy egyéb tulajdonosi jogot;
  • nem tölthet fel vírusos tartalmat, ún. trójai faló-t, vagy más programot, amely károsíthatja az adatokat;
  • olyan hivatkozásokat vagy tartalmakat, amelyekre a Felhasználó nem jogosult, különösen abban az esetben, ha az ilyen linkek vagy tartalmak megszegik a titoktartási kötelezettséget vagy jogellenesek;
  • nem terjeszthet reklámot vagy kéretlen e-mailt (ún. "spam ") hamis vírusfigyelmeztetést, hibát vagy hasonlót; továbbá a felhasználó nem indíthat szerencsejátékot, hógolyó rendszert, lánclevelet, piramis játékot vagy hasonló tevékenységet

6.2 OSRAM bármikor megtagadhatja a hozzáférést az OSRAM Honlaphoz, ha a Felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételekből eredő kötelezettségeket.

7. Hiperlinkek
Az OSRAM weboldal tartalmazhat harmadik felek weboldalaira mutató linkeket. OSRAM nem vállal felelősséget ezek tartalmáért, és nem tekinti az ilyen weboldalakat, illetve azok tartalmát a sajátjának. OSRAM nem ellenőrzi ilyen weboldalakat információit és nem felelős a tartalomért. Az ilyen weboldalak használatának minden kockázata kizárólag a felhasználót terheli.

8. Felelősség
8.1 A jogi rendelkezésekkel összhangban bármilyen kárért csak abban az esetben vagyunk felelősek, ha az (1) szándékos és durva gondatlanságból ered, (2) egészségkárosodást, fizikai sérülést vagy halált okoz, (3) szállítási, illetve minőségi garancia van érvényben, (4) rosszindulatú elhallgatás történt, (5) a termékfelelősségi törvény hatálya alá tartozik. Ha nem vagyunk vétkesek lényeges kötelezettség megszegésében, vagy ha az ügyfél a teljesítés helyén jogosult a kártérítésre, a kártérítési felelősséget a tipikusan előforduló, előre látható károkra kell korlátozni. Más kártérítési igényt (pl. közvetett károk) nem lehet érvényesíteni ellenünk. Lényeges kötelezettségnek tekintendő ebből a szempontból a vevő alapvető jogi álláspontjának védelme, azaz a szerződés tartalma és célja szerinti teljesítés (pl. a termékek közösen elfogadott tulajdonságainak, illetve a dokumentáció szerinti jellemzőknek valő megfelelés és alkalmasság, a termék leírásában megjelölt, illetve a megállapodás szerinti célnak megfelelő, kellő időben történő szállítás).

8.2 Az OSRAM weboldal információi a tartalmazhatnak leírásokat vagy általános megállapításokat egyes termékek olyan technikai lehetőségeivel kapcsolatosan, amelyek bizonyos esetekben nem érhetők el (például termék változás esetén). A termék szükséges jellemzőiről ezért vásárlás esetén minden esetben kölcsönösen meg kell egyezni.

9. Vírusok
Bár OSRAM minden tőle telhetőt megtesz, hogy az OSRAM Honlap vírusmentes legyen, OSRAM nem vállal semmilyen garanciát a vírusmentességre. A Felhasználó köteles a saját védelmére érdekében megtenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket és szükséges vírusvédelmi lépéseket az információk, szoftverek és dokumentációk letöltése előtt.

10. Export szabályozás
Bizonyos információk, szoftverek és dokumentációk exportja, pl, jellegéből adódóan vagy a tervezett végső felhasználás miatt engedélyhez kötött lehet. A Felhasználónak szigorúan meg kell felelni az információ, szoftver és dokumentáció export szabályozásnak, különös tekintettel az EU, az egyes EU-tagállamok és az Egyesült Államok előírásaira. OSRAM a német, az EU és az USA exportellenőrzési listák hatálya alá tartozó információt, szoftvert és dokumentációt megfelelően címkézi.

11. Adatvédelem
Az OSRAM webhely felhasználói személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és a feldolgozása megfelel az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak és OSRAM adatvédelmi politikájának, amely elérhető itt: Adatvédelem.

112. Kiegészítő megállapodások, a bíróság helye, és az alkalmazandó jog
12.1 Minden kiegészítő megállapodás írásban történik.

12.2 A jogszolgáltatás helye München, amennyiben a felhasználó a Német Kereskedelmi Törvénykönyv (Handelsgesetzbuch) szempontjából kereskedőnek minősül.

2.3 Az OSRAM Honlap egyes oldalait az OSRAM és / vagy annak leányvállalatai kezelik és üzemeltetik. Az oldalak megfelelnek azon ország törvényeinek, ahol a felelős vállalat üzleti székhelye van. OSRAM nem vállal felelősséget azért, hogy az OSRAM Honlap információi, szoftvere és / vagy dokumentációja a helyszínen kívül más országban is megtekinthető vagy letölthető. Ha a felhasználók más országból is hozzáférhetnek az OSRAM Honlaphoz, akkor felelősek a helyi törvények különleges előírásainak betartásáért. Tilos az OSRAM Honlap-ra való belépés azokban országokban, ahol az információk, szoftverek és / vagy dokumentációk tartalma jogellenes. Ilyen esetekben, ha a felhasználó ORSAM-mal üzleti kapcsolatra akar lépni, a Felhasználónak fel kell venni a kapcsolatot az OSRAM képviselőjével az adott országban.

12.4 A használati feltételek tekintetében a német jog az irányadó. A jogszolgáltatás helye München. Az ingóságok nemzetközi adásvételére vonatkozó 1973. július 17-i törvénynek, valamint az ENSZ Áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó 1980. április 11-i Egyezményének (CISG) az alkalmazása kizárt.

2006 április