Használati feltételek

OSRAM - Általános használati feltételek

1. Alkalmazási terület
1.1 Az OSRAM GMBH és/vagy bármely leányvállalata (OSRAM) által fenntartott jelen weboldal (OSRAM weboldal) bármilyen használatát a jelen általános használati feltételek (Használati feltételek) szabályozzák. A jelen Használati feltételek a jövőben módosulhatnak, kiegészülhetnek vagy a helyükre új rendelkezések léphetnek, például a termékek vagy szolgáltatások vásárlására vonatkozó rendelkezésekre vonatkozóan. Amennyiben Ön (Felhasználó) bejelentkezik erre a weboldalra vagy amennyiben bejelentkezés nem szükséges, megnyitja vagy használja ezt a weboldalt azzal elfogadja a jelen Használati feltételek bejelentkezéskor, megnyitáskor vagy használatkor hatályos szövegét.

1.2 Amennyiben a Felhasználó üzleti ügyfélként használja az OSRAM weboldalt, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén túli célra vagy kormányzati szerv vagy társaság érdekében használja azt, a német Polgári törvénykönyv 312. § 1. bekezdés 1. mondatának 1-3. pontja nem alkalmazható.

2. Szolgáltatások
2.1 Az OSRAM weboldal meghatározott információkat és szoftverprogramokat tartalmaz, adott esetben megtekinthető és letölthető dokumentációval együtt.

2.2 Az OSRAM jogosult az OSRAM weboldal működtetését bármikor részben vagy teljesen leállítani. Az internet és a számítógépes rendszerek sajátosságai miatt az OSRAM semmilyen felelősséget nem vállal az OSRAM weboldal folyamatos hozzáférhetőségéért.

3. Regisztráció és hozzáférés a jelszóval védett területekhez
3.1 Az OSRAM weboldal néhány része jelszóval védett lehet. Az üzleti forgalom biztonsága és védelme érdekében az ilyen oldalak csak regisztrált Felhasználók számára hozzáférhető ek . Az OSRAM fenntartja a jogot arra, hogy bármely Felhasználó regisztrálását megtagadja. Az OSRAM különösen fenntartja a jogot arra, hogy az eddig szabadon hozzáférhető weboldalakra vonatkozóan is kötelező regisztrációt érvényesítsen. Az OSRAM jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül megtagadja a Felhasználó számára, hogy hozzáférhessen a jelszóval védett területekhez, azáltal, hogy blokkolja a lent meghatározott Felhasználói adatokat, különösen abban az esetben, ha a Felhasználó:

  • helytelen adatokat ad meg a regisztráció céljára,
  • megszegi a jelen Használati feltételeket vagy nem tanúsítja a szükséges gondosságot a Felhasználói adatai kezelése során,
  • megszegi bármelyik vonatkozó jogszabály rendelkezéseit az OSRAM weboldal megnyitása vagy használata során,
  • hosszabb ideig nem használja az OSRAM weboldalt.

3.2 A Felhasználó köteles a regisztráció során valós adatokat megadni, és az adatok esetleges későbbi változását az OSRAM részére haladéktalanul bejelenteni (amennyiben lehetséges online is közölheti). A Felhasználó köteles arról gondoskodni, hogy az általa az OSRAM részére megadott e-mail cím mindig aktív legyen, és ezen az e-mail címen a Felhasználó elérhető legyen.

3.3 A sikeres regisztrációt követően a Felhasználó kap egy belépési kódot, amely egy felhasználóazonosítóból és egy jelszóból áll („Felhasználói adatok”). Az első alkalommal történő belépésnél az OSRAM által közölt jelszót a Felhasználónak egy, csak a Felhasználó által ismert jelszóra kell változtatnia. A Felhasználói adatok biztosítják a Felhasználó számára, hogy adatait változásait megtekintse vagy hogy adott esetben az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulását visszavonja, vagy megadja.

3.4 A Felhasználó köteles biztosítani, hogy Felhasználói adatai harmadik fél számára ne legyenek hozzáférhetők és felelős valamennyi, a Felhasználó adatával végzett megrendelésért és egyéb tevékenységért. A Felhasználónak minden használat végén ki kell lépni a jelszóval védett területről. Amennyiben és amilyen mértékben a Felhasználó tudomására jut, hogy harmadik fél visszaél a Felhasználói adataival, köteles ezt az OSRAM részére indokolatlan késedelem nélkül írásban, illetve, ha lehetséges azonnal e-mailben is jelezni.

3.5 A 3.4 pont szerinti értesítés beérkezése után az OSRAM zárolja az ezekhez a Felhasználói adatokhoz kapcsolódó jelszóval védett területet. A Felhasználó hozzáférése ezt követően csak akkor lehetséges, ha azt a Felhasználó vagy külön kérte ezt az OSRAM-tól, vagy újra regisztrált.

3.6 A Felhasználó regisztrációjának törlését bármikor kérheti írásban amennyiben a törlés nem akadályozza a szerződések megfelelő teljesítését. Az OSRAM ebben az esetben töröl valamennyi Felhasználói adatot, és a Felhasználó valamennyi más személyes adatát, amint ezekre már nincs szükség.

4. Az információkhoz, szoftverekhez és dokumentumokhoz kapcsolódó használati jogok
4.1 . A jelen OSRAM weboldalon közétett bármely információ, szoftver vagy dokumentáció a jelen Használati feltételek szerint használható. Amennyiben a felek egyénileg más felhasználási feltételekben állapodnak meg, ezen feltételek alkalmazása megelőzi a jelen Használati feltételekét.

4.2 Az OSRAM nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosít a Felhasználónak arra, hogy az OSRAM weboldalon a Felhasználó számára hozzáférhetővé tett információkat, szoftvereket és dokumentációt használja a megállapodásban meghatározott mértékben. Amennyiben ilyen megállapodásra nem került sor, akkor olyan mértékben, amit az OSRAM azon szándéka indokol, aminek érdekében ezeket elérhetővé tette, amennyiben az 5. pontban meghatározott egyetlen korlátozás sem érvényesül.

4.3 A szoftverek ellenérték nélkül hozzáférhetőtek a tárgykódon keresztül. A forráskód közzététele azonban nem kötelező. Ez a rendelkezés nem alkalmazható semmilyen szabad forráskódú szoftver forráskódjára. A szabad forráskódú szoftverek licenc feltételei megelőzik a jelen Használati feltételeket, amennyiben az említett szoftvert ilyen módon adják át, illetve a szoftverhez szükséges a forráskód hozzáférhetősége. Ebben az esetben az OSRAM köteles hozzáférhetővé tenni a forráskódot a felmerült költségek fedezése ellenében.

4.4. Az információt, a szoftvert és a dokumentációt a Felhasználó nem adhatja át semmilyen harmadik félnek, nem adhatja bérbe vagy teheti hozzáférhetővé semmilyen más módon. Ha kötelező érvényű jogszabály azt lehetővé nem teszi, a Felhasználó nem módosíthatja a szoftvert és dokumentációt. A Felhasználó továbbá nem bonthatja részekre és nem fejtheti vissza szoftvert vagy annak bármilyen elválasztható részét, illetve nem alkalmazhat visszamodellezést sem a szoftverrel sem annak elválasztható részével kapcsolatban. A Felhasználó jogosult arra, hogy egy biztonsági másolatot készítsen a szoftverről, amennyiben a további használathoz szükséges a jelen Használati feltételekkel összhangban.

4.5. Az információt, szoftvert és dokumentációt a szerzői jogi jogszabályok, valamint szerzői jogi tárgyú nemzetközi szerződések és a szellemi alkotások jogára vonatkozó más jogszabályok és nemzetközi szerződések védik. A Felhasználónak figyelemmel kell lennie ezekre a jogszabályokra és különösen nem módosíthat, rejthet el vagy távolíthat el semmilyen alfanumerikus kódot, jelet vagy szerzői jogra vonatkozó jelzést sem az információról, sem a szoftverekről sem pedig a dokumentációról ideértve, azok másolatait is,

4.6. A német szerzői jogi törvény 69a. § és az azt követő rendelkezéseinek alkalmazását a jelen rendelkezések nem befolyásolják.

5. Szellemi tulajdon
5.1 Az OSRAM weboldalon közzétett valamennyi anyag, így különösen minden tartalom, információ, fénykép, illusztráció, grafika, név, védjegy és logó az OSRAM GmbH az vagy az OSRAM licenciaadójának tulajdona. A fentiek szerzői jogi és védjegyjogi oltalom alatt állnak, illetve más szellemi alkotások jogát szabályozó jogszabályok védelmét élvezik. alatt állnak. Ezen anyagok csak személyes, nem kereskedelmi célra használhatók. A jelen Használati feltételek 4. pontjában foglalt, kifejezetten ezekre a kérdésekre vonatkozó rendelkezések mellett, az OSRAM weboldal fentiekben meghatározott tartalma az OSRAM GmbH előzetes írott engedélye nélkül nem változtatható meg, másolható le vagy állítható elő ismételten, nem adható el, adható bérbe, használható, egészíthető ki vagy hasznosítható bármilyen módon.

5.2 A fenti rendelkezések közül egyetlen egy sem értelmezhető olyan módon, hogy akár közvetve akár más módon licenciát vagy jogot biztosít bármely az OSRAM GmbH tulajdonát képező szabadalomra, védjegyre vagy bármilyen más szellemi tulajdonjogra. Nem biztosít továbbá bármilyen licencet vagy használati jogot olyan szerzői joggal más joggal kapcsolatban, amelyek a fentiekben meghatározott anyagokhoz kapcsolódnak.

5.3. Az OSRAM szó- és ábrás védjegy, más termékvédjegyek, ábrázolások és logók OSRAM termékeket azonosítanak, és az OSRAM GmbH tulajdonát képezik. Lehetséges, hogy a bejegyzések még nem történtek meg minden érintett országban.

5.4.Ezeknek a márkáknak és védjegyeknek a használata csak az OSRAM GmbH kifejezett engedélyével megengedett. Az OSRAM név mint utalás használata megengedett, például az erre a weboldalra mutató linkként . Az ilyen jellegű használthoz az OSRAM GmbH-t előzetesen értesíteni kell.

6. A Felhasználókötelességei
6.1 Az OSRAM weboldal elérése és használata közben a Felhasználónak tilos:

  • személyeknek, különösen kiskorúaknak kárt okozni, vagy személyiségi jogaikat sérteni;
  • a weboldal használata során tanúsított magatartásával a jó erkölcsöt sérteni;
  • szellemi tulajdonhoz fűződő jogot vagy bármilyen más tulajdonjogot sérteni;
  • vírussal, ún. trójaival fertőzött tartalmakat, vagy egyéb olyan programokat feltölteni, amelyek a kárt okozhatnak az adatokban;
  • olyan hiperhivatkozásokat vagy tartalmakat továbbítani, tárolni vagy feltölteni, amelyre a Felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal, különösen, ha az ilyen hiperhivatkozások vagy tartalmak a titoktartási kötelezettséget sértenek vagy jogellenesek;
  • hirdetést vagy kéretlen e-mailt (úgynevezett "spamet") vagy nem helytálló, vírusra, hibás működésre vonatkozó figyelmeztetést vagy hasonló anyagot terjeszteni, továbbá a nyereményjátékban, hólabdás rendszerekben lánclevélben, piramisjátékban és hasonlók tevékenységben való részvételre felszólítani.

6.2 Az OSRAM az OSRAM weboldalhoz a hozzáférést bármikor zárolhatja, különösen, ha a Felhasználó a jelen Használati feltételekből eredő bármely kötelezettségét megszegi.

7. Felelősség
7.1 A kártérítési igényekért az OSRAM a jogszabályi rendelkezések szerint csak az alábbi esetekben felel (1) ha szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozták a kárt, (2) olyan károkozó magatartások esetén, amelyek az emberi egészséget, testi épséget vagy életet károsítják, (3) szállítói vagy a jellemzőkre vonatkozó garanciák átvállalása esetén (4) valamely hiányosság rosszhiszemű elhallgatása esetén, valamint (5) a termékfelelősségi törvény alapján támasztott igény esetén. Amennyiben az OSRAM felróhatóan megszegi jelentős szerződéses kötelezettségét, vagy a megrendelő kártérítési igény illeti meg a teljesítés helyett, akkor a kártérítési igény a tipikusan bekövetkező, előre látható károkra korlátozódik. Semmilyen más kártérítési igény (például következményi kár) nem érvényesíthető az OSRAM-mal szemben. Jelentős szerződéses kötelezettség ebben az értelemben az olyan kötelezettség, amely a megrendelő jelentős szerződéses pozícióit védi, amelyeket számára a szerződésnek a tartalma és célja szerint biztosítania kell; továbbá olyan kötelezettség, amely teljesítése a szerződés szerződésszerű egyáltalán lehetővé teszi, és amelynek betartásában a megrendelő rendszeresen bízhat (pl. a határidőre történő, megállapodott, ill. a specifikációban rögzített jellemzőkkel rendelkező szállítás, és ezeknek a termékeknek a megállapodott, ill. a termékleírásban rögzített célnak való megfelelősége.

7.2 Az OSRAM weboldalon található információk tartalmazhatnak olyan specifikációkat vagy termékek olyan műszaki lehetőségeinek általános leírását, amelyeknek egyedi esetben (pl. termékmódosítások miatt) nem mindig állnak rendelkezésre. A termékek kívánt teljesítményjellemzőiről ezért egyedi esetenként, a vásárláskor kell megállapodni.

8. Vírusok
Bár az OSRAM folyamatosan törekszik arra, hogy az OSRAM weboldalt vírusmentesen tartsa, az OSRAM nem garantálhatja az OSRAM weboldal vírusmentességét. A Felhasználó saját védelme érdekében köteles megtenni a szükséges lépéseket, a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazása érdekében, valamint bármilyen információ, szoftver vagy dokumentáció letöltése előtt használnia kell a víruskereső programot

9. Exportellenőrzés
Meghatározott információk, szoftverek vagy dokumentáció exportjára - pl. jellege vagy felhasználási célja vagy végfelhasználás alapján - engedélyezési kötelezettség érvényes. A Felhasználónak az információkra, szoftverekre vagy dokumentációkra vonatkozó kiviteli előírásokat, különösen az EU-ét, ill. az egyes EU-tagállamokét és az USA-ét szigorúan be kell tartania. Az OSRAM az ilyen információkat, szoftvereket és dokumentációkat az engedélyezési kötelezettségre tekintettel a német és EU-kiviteli lista és az US Commerce Control List szerinti jelöli.

10. Adatvédelem
Az OSRAM weboldal Felhasználói személyes adatainak gyűjtése, felhasználása és feldolgozása során az OSRAM a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és az OSRAM adatvédelmi szabályzatával összhangban jár el, amely megtalálható az interneten az adatvédelem menüpont alatt.

11.Export Controls
The export of certain information and Software may – e.g. due to its nature or intended use or final destination – be subject to authorization. The user shall strictly comply with the export regulations that apply to the information and Software, in particular, those of the EU and/or individual EU member states as well as those of the USA. If applicable, OSRAM shall label any information and Software requiring authorization in accordance with the German and EU export control list as well as the U.S. Commerce Control List.

12. Külön megállapodás, alkalmazható jog és bírósági illetékesség
12.1 A jelen Használati feltételekkel kapcsolatos külön megállapodás csak írásbeli formában érvényes.

12.3 Az OSRAM weboldal egyes oldalait az OSRAM és/vagy leányvállalatai működtetik és kezelik. Az oldalak annak az országnak a jogszabályaival összhangban működnek, amelyben a működtetésért felelős társaságnak van a székhelye. Az OSRAM nem vállal felelőséget azért a tényért, hogy az OSRAM weboldalon megtalálható ilyen információk, szoftverek és/vagy dokumentumok az adott országon kívül is megtekinthetőek és letölthetőek. Amennyiben a Felhasználó az OSRAM weboldalt az érintett országon kívülről éri el, kizárólag a Felhasználó felelős azért, hogy valamennyi alkalmazható helyi jogszabállyal összhangban járjon el. Olyan országokból, ahol az ilyen tartalom jogellenes az OSRAM weboldalon található információ, szoftver és/vagy dokumentáció elérése tiltott, Ilyen esetekben, ha a Felhasználó üzleti kapcsolatba szeretne lépni az OSRAM-mal, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba az érintett országban működő OSRAM képviselővel.

12.4 A jelen Használati feltételekre német jogot kell alkalmazni. Az illetékes bíróság székhelye München. Az 1973. július 17-i német Egységes törvénykönyv az ingóságok nemzetközi adásvételi szerződéseiről és az Egyesült Nemzetek 1980 április 11-i Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételéről (CISG) nem alkalmazható.

Verzió April 2018